Udruga Merlin

Sjedište: Zagreb – Grada Chicaga 2 – telefon +385 98 220 595,

mail: udruga@merlin.hr i merlin.udruga@gmail.com

OIB 71281306153 Žiro račun HR2323600001102512529

S T  A T U T

 

UDRUGE

ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ SVJESNOSTI

 

M E R L I N

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/2014),osnivačka Skupština Udruge za unapređenje i razvoj svjesnosti Merlin na sjednici održanoj 01.10.2015. u Zagrebu,  donijela je

STATUT UDRUGE
za unapređenje i razvoj svjesnosti

Merlin

  1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge, ; sjedište udruge; zastupanje , izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge;  način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu za unapređenje i razvoj svjesnosti Merlin.

Članak 2

Naziv udruge glasi: Udruga za unapređenje i razvoj svjesnosti Merlin.

Skraćeno ime Udruge je: MERLIN.

Članak 3

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Grada Chicaga 2

Odluku o promjeni sjedišta, adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge

Članak 4

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge i tajnik Udruge

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzije 47 x 18 mm, s upisanim tekstom “Udruga za unapređenje i razvoj svjesnosti Merlin”‘.

Pečat čuva Predsjednik.

Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik i Tajnik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti.

Udruga ima svoj logo

 

 

  1. CILJEVI, DJELATNOSTI UDRUGE I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA UDRUGE

Članak 6

Cilj udruge je unapređenje i razvoj ljudske svijesti, te promicanje duhovnih i temeljnih ljudskih vrijednosti kako bi se postigla bolja kvaliteta života.

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju su duhovnost i socijalna djelatnost

Članak 7

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

– organizacija i realizacija susreta i radionica za upoznavanje, proučavanje i prakticiranje Reikija i srodnih metoda duhovnog iscjeljivanja;

– pružanje psihosocijalne podrške i savjetovanja vezanih uz poboljšanje kvalitete života;

– organizacija i sudjelovanje na domaćim i inozemnim skupovima;

– suradnja s radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u svrhu promicanja ciljeva Udruge;

– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje te udruživanje u iste;

– informiranje javnosti o radu Udruge putem vlastite Internet stranice;

– izdavanje brošura, biltena i publikacija iz područja svoje djelatnosti

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 8

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

–        izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

–        izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

–        korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i internet radio i tv),

–        javnim priopćavanjem,

–        organiziranjem redovnih i posebnih događanja,

–        na druge odgovarajuće načine.

 

 

 

 

 

  1. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Članak 10

Član udruge postaje se upisom u evidenciju članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Predsjednik  Udruge u roku od 15 dana od podnošenja pristupnice.

Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 14 godina, pristupnicu potpisuje njezin skrbnik ili zakonski zastupnik.

Ukoliko se radi o maloljetnij osobi starijoj od 14 godina, njezin skrbnik ili zakonski zastupnik treba dati svoju pisanu suglasnost na pristupnici.

Članak 11

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

–        informiranje o radu Udruge

–        aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge

–        čuvanje i podizanje ugleda Udruge

–        čuvanje materijalnih dobara Udruge

–        plaćanje članarine (70 € za kalendarsku godinu)

–        izvršavanje preuzetih obveza

–        da bira i bude biran u tijela Udruge, (samo poslovno sposobni)

–        da sudjeluje u radu Skupštine. (samo poslovno sposobni)

–       poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Udruge.

Članak 12

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, e-mail adresi, broju telefona, datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi  Tajnik.

Članak 13

Članstvo u Udruzi prestaje na sljedeće načine:

–        prestankom postojanja Udruge,

–        smrću člana,

–        istupanjem iz članstva,

–        neplaćanjem članarine,

–        isključenjem iz članstva.

Članak 14

Član istupa iz Udruge na osnovu pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.

Član se isključuje iz članstva s danom protekom roka za žalbu na odluku o isključenju ukoliko se član nije žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika, odnosno s danom donošenja odluke o isključenju od strane Skupštine ukoliko se član žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika.

Članak 15

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće mjere:

  • Opomena
  • Isključenje

Član Udruge može biti isključen iz članstva, ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

  1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 16

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

–        Skupština,

–        Predsjednik i

–        Tajnik.

Skupština

Članak 17

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 18

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 19

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik udruge na vlastitu incijativu.

Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem e-maila. Poziv na sjednicu sadrži dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 20

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.  U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 21

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 22

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 23

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

–        usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

–        bira i razrješava Predsjednika i Tajnika

–        imenuje i opoziva likvidatora Udruge

–        odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

–        usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–        usvaja godišnje financijsko izvješće

–        odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,  prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

–        donosi odluku o statusnim promjenama

–        određuje postojanje, iznos i rok plaćanja članarine,

–        odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,

–        odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Predsjednik

Članak 24

Predsjednik je ovlašten za zastupanje Udruge.

Predsjednik obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom.

Članak 25

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 26

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

–        na vlastiti zahtjev,

–        u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te

–        opozivom.

Članak 27

Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu.

Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom  većinom svih članova Skupštine.

Članak 28

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika

za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

Članak 29

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

–        odgovara za zakonitost rada Udruge,

–        vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine ,

–        odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i godišnjeg izvješća o radu Skupštini,

–        predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

–        predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,

–        predlaže projekte i programe Udruge i slično,

–        dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

–        sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

–        obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Tajnik

Članak 30

Tajnik zastupa Udrugu.

Tajnika bira Skupština na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za tajnika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Tajnik.

Tajnik ima sljedeća prava i obveze:

–        provodi zadatke Udruge,

–        obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove, uključujući vođenje članova

–        organizira i priprema materijale za Skupštinu,

–        obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 31

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, mogu se osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

Članak 32

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština.

Članak 33

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članak 34

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

  1. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 35

Imovinu Udruge čine:

–        novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

–        novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

–        financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

–        njezine nepokretne i pokretne stvari, te

–        druga imovinska prava.

Članak 36

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuju Predsjednik i Tajnik.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37

Udruga prestaje postojati:

–        odlukom Skupštine o prestanku Udruge,

–        odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

–        u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Članak 38

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 39

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 40

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem pred Predsjednikom koji u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 41

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 42

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 43

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjednika.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. Odluka Predsjednika je konačna.

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Članak 45

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 članova udruge.  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 46

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.

Članak 47

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik/ca Udruge

Luka Merlin

_______________________________________

U Zagrebu, 01.10.2015. godine